آموزش وردپرس

زنان

نابرابری جنسیتی و مشارکت اجتماعی زنان/ میترا سخامهر

این نوشتار چکیدۀ پژوهشی است که با روش پیمایش بر روی دانشجویان دختر در سال 1392 انجام شد. نابرابري جنسيتي عبارت است از برخورد يا عملي كه براساس جنسيت افراد به تحقير، طرد، خوارشمردن و كليشه بندي آنان مي پردازد(شادلو،1382: 211) و نشان دهنده یکسان نبودن دسترسی زنان و مردان به فرصتها و امکاناتی مانند امکانات آموزشی است (آزاده،1389: 14). …

ادامه نوشته »

پنجره جمعیتی و اشتغال زنان

از اساسی ترین عوامل موثردر موفقیت برنامه ریزی های توسعه همگام شدن با تغیرات جمعیتی است .بحث جمعیت و تاثیر آن در تمامی برنامه ریزی های اجتماعی – اقتصادی ، سیاسی و…یک موضوع انکار ناپذیراست . از مهمترین عناصر تاثیر جمعیت ساخت سنی جمعیت است ..اینکه جمعیت تشکیل دهنده یک جامعه از چه ترکیب سنی برخوردار می باشد به تبع آن برنامه ریزی …

ادامه نوشته »

بررسی وضعیت ختنه زنان در ایران / رایحه مظفریان

بررسی وضعیت ختنه زنان در برخی مناطق ایران / رایحه مظفریان   مقاله حاضر حاصل پژوه رایحه مظفریان، کارشناس ارشد جمعیت و توسعه دانشگاه شیراز واحد بین الملل، است. از خانم رایحه مظفریان پیشتر کتابی با عنوان «تیغ و سنت» توسط نشر ناکجا به چاپ رسیده است که مقاله حاضر نیز در ادامه بحث های این کتاب توسط ایشان به نگارش …

ادامه نوشته »

بررسی تاثیر فوکو بر فمنیسم/ نیلوفر انسان

مقدمه : بدون شک فوکو را می توان یکی از فیلسوفان تاثیر گذار بر فمنیسم معاصر نامید . در این نوشتار آنچه که از آن به فمنیسم معاصر تعبیر می کنم را به دو دسته نقسیم کرده ام . یک دسته ، فمنیسم موسوم به پسا ساختار گراست  که معتقدان به این نوع از فمنیسم ، تعابیر جهانشمول و بهنجار …

ادامه نوشته »