آموزش وردپرس
teamwork

رابطه مسئوليت‌پذيری اجتماعی و کار تيمی کارکنان دانشگاه اروميه

حسن قلاوندی، افشار کبيری و وحيد سلطانزاده

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مسئوليت پذيری اجتماعی با کار تيمی کارکنان دانشگاه اروميه انجام شده است. با استفاده از روش تحقيق توصيفی از نوع همبستگی، 204 نفر از کارکنان با توجه به دانشکده محل خدمت به صورت طبقه ای متناسب با حجم هر يک از دانشکده ها به طور تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد ابعاد مسئوليت پذيری اجتماعی بر پايه مدل کارول و کارتيمی بر پايه مدل لنچيونی استفاده شده است. برای ميزان پايايی از ضريب آلفای کرونباخ در يک مطالعه مقدماتی روی يک نمونه 40 نفری، پرسشنامه مسئوليت پذيری اجتماعی 813/0= α و پرسشنامه کارتيمی 861/0 =α بدست آمد. داده های تحقيق پس از جمع آوری بر اساس فرضيه های پژوهش و با استفاده از ضريب همبستگی اسپيرمن و رگرسيون چندگانه تحليل شدند. نتايج به دست آمده گويای آن است که:1- رابطه معنی داری بين مسئوليت پذيری اجتماعی (49/ 0 )، مسئوليت قانونی (57/ 0 )، مسئوليت اقتصادی (46/ 0 )، مسئوليت اخلاقی (50/ 0 ) و مسئوليت اجتماعی (15/ 0 ) با کار تيمی وجود داردکار تيمی وجود دارد. 2- ضرايب رگرسيون نشان داد مسئوليت اقتصادی (13/0= β) و مسئوليت قانونی (53/0= β)می توانند به طور مثبت و معنی دار بعد کارتيمی را پيش بينی کند.

ادامه مطلب را دراین پیوند مطاله کنید.

همچنین ببینید

gheshrbandi

جامعه فراصنعتی و نظریه های تلفیقی در قشربندی اجتماعی/علی طایفی

اصولا در نظریات قشربندی اجتماعی یا جامعه‌شناختی. طبقات اجتماعی دو نحله عمده به نظریه‌پردازی‌های اساسی …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *