آموزش وردپرس
shiraz1

تبيين جامعه‌شناختی گرايش جوانان به سبک زندگی مدرن در شيراز

نویسندگان: ندا مرحمتی و محمد تقی ايمان 

به علت روند سريع تحولات اجتماعی در نيمه دوم قرن بيستم و پس از آن در آغاز هزاره جديد، ماهيت موجوديت­های اجتماعی به شدت سيال و متحول شده است. در نتيجه جامعه به مفاهيمی جديد برای تحليل جامعه نيازمند است و مفهوم “سبک زندگی” چنين خصايصی را داراست. مفهوم سبک زندگی را مي‏توان در ارتباط با مدرنيته بررسی کرد. مدرنيته با امکانات خود از طريق خلق تنوع، فرد را با انتخاب­های گوناگون و پيچيده مواجه مي‏سازد و در اين پژوهش سبک زندگی مدرن شامل: اعمال و کار­ها، روش­ها، الگوها، طرز برخورد و روابط اجتماعی مبتنی بر عناصر زندگی مدرن است. هدف اصلی اين مطالعه تبيين جامعه‏شناختی گرايش جوانان به سبک زندگی مدرن است. در اين رابطه، متغير­های سرمايه فرهنگی به عنوان فرضيه اصلی و متغيرهای زمينه‏ای به عنوان فرضيه‏های فرعی با گرايش به سبک زندگی مدرن بررسی شده است . در اين پژوهش، با استفاده از روش پيمايش و اجرای پرسشنامه در ميان 451 نفر از جوانان که براساس روش نمونه‏گيری چند مرحله‏ای تصادفی در شهر شيراز انتخاب شده بودند، اطلاعات لازم جمع‏آوری گرديد. برای پايايی ابزار سنجش از روش آماری آلفای کرونباخ و برای سنجش اعتبار تحقيق از روايی صوری بهره گرفته شده است. برای آزمون فرضيات از ضريب همبستگی پيرسون و برای آزمون مقايسه ميانگين‏ها از تحليل واريانس و نهايتاً رگرسيون به کار گرفته شده است. نتايج نشان مي‏دهد که با توجه به ضريب تبيين (15/٠ R²= )، 15 درصد از تغييرات سبک زندگی مدرن جوانان توسط سرمايه فرهنگی تبيين مي‏شود.

ادامه متن مقاله را در اینجا مطالعه کنید. .

همچنین ببینید

hoviat

داغ ننگ و هویت اجتماعی: بررسی موردی معلولان در رشت

عباداللهی،حمید، پیری،اکبر و موقر نربین،منصور چکیده این تحقیق تجارب و نگرش های هشت نفر از افراد دارای معلولیت …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *