آموزش وردپرس

بایگانی برچسب: مسئوليت‌پذيری اجتماعی، کار تيمی، کارکنان دانشگاه اروميه

رابطه مسئوليت‌پذيری اجتماعی و کار تيمی کارکنان دانشگاه اروميه

teamwork

حسن قلاوندی، افشار کبيری و وحيد سلطانزاده چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مسئوليت پذيری اجتماعی با کار تيمی کارکنان دانشگاه اروميه انجام شده است. با استفاده از روش تحقيق توصيفی از نوع همبستگی، 204 نفر از کارکنان با توجه به دانشکده محل خدمت به صورت طبقه ای متناسب با حجم هر يک از دانشکده ها به طور تصادفی انتخاب شدند. …

ادامه نوشته »